به نظر شما کدام نوع از شمع هاي زير روي خودروهاي دوگانه سوز کارآيي بهتري دارد؟
(10.41%) 25
تک پلاتين
(16.66%) 40
دوپلاتين
(4.583%) 11
سه پلاتين
(5.416%) 13
چهارپلاتين
(3.75%) 9
سوزني معمولي
(8.75%) 21
سوزني پلاتينيوم
(37.5%) 90
سوزني ايريديوم
(1.25%) 3
پلاتينيوم تک پلاتين کله قندي
(2.916%) 7
پلاتينيوم دو پلاتين کله قندي
(8.75%) 21
پلاتينيوم چهارپلاتين کله قندي(فيوژن)

تعداد شرکت کنندگان : 240