به نظر شما کدام نوع از شمع هاي زير روي خودروهاي دوگانه سوز کارآيي بهتري دارد؟
(10.24%) 25
تک پلاتين
(16.80%) 41
دوپلاتين
(4.918%) 12
سه پلاتين
(5.327%) 13
چهارپلاتين
(3.688%) 9
سوزني معمولي
(8.606%) 21
سوزني پلاتينيوم
(37.29%) 91
سوزني ايريديوم
(1.229%) 3
پلاتينيوم تک پلاتين کله قندي
(3.278%) 8
پلاتينيوم دو پلاتين کله قندي
(8.606%) 21
پلاتينيوم چهارپلاتين کله قندي(فيوژن)

تعداد شرکت کنندگان : 244