به نظر شما کدام نوع از شمع هاي زير روي خودروهاي دوگانه سوز کارآيي بهتري دارد؟
(9.913%) 23
تک پلاتين
(15.94%) 37
دوپلاتين
(4.741%) 11
سه پلاتين
(5.603%) 13
چهارپلاتين
(3.879%) 9
سوزني معمولي
(9.051%) 21
سوزني پلاتينيوم
(38.36%) 89
سوزني ايريديوم
(1.293%) 3
پلاتينيوم تک پلاتين کله قندي
(2.586%) 6
پلاتينيوم دو پلاتين کله قندي
(8.620%) 20
پلاتينيوم چهارپلاتين کله قندي(فيوژن)

تعداد شرکت کنندگان : 232